Regulamin

hotel w zamkuWszystkich Gości zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym regulaminem naszego obiektu. Zasady obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad, które powstały z myślą o bezpieczeństwie i komforcie naszych  Gości.

 

 § 1
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Zamku Wojnowice.

 

§ 2
Opiekunem Gościa podczas pobytu są pracownicy Zamku. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie Karty meldunkowej. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa z góry w dniu przyjazdu do Zamku. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

 

§ 3
Pokój w Zamku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 12.00 następnego dnia.

 

§ 4
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić pracownikom do godz. 10.00, dnia w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Zamek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Nie zgłoszenie chęci przedłużenia doby i pozostawienie rzeczy w pokoju później niż do godz. 12.00 traktowane jest jako automatyczne zaliczenie następnej doby – jeśli Zamek posiada wolny pokój, na dzień bieżący. W przypadku jeśli Zamek nie posiada wolnych miejsc, rzeczy Gościa zostaną komisyjnie zdeponowane.

 

§ 5
Gość Zamku nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt. Osoby nie zameldowane w Zamku, odwiedzające Gości mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00. Zamek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin zamkowy wyrządzając szkodę w mieniu Zamku lub Gości, naruszając nietykalność osobistą Gości, pracowników Zamku lub innych osób przebywających w Zamku lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie.

 

§ 6
Zamek świadczy usługi zgodne ze swym standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie obsłudze, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Zamek ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu (wynikające m.in. z ustawy o ochronie danych osobowych), profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Zamku, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, sprawną pod względem technicznym obsługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Zamek dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

§ 7
Na życzenie Gościa, Zamek świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Zamku, przechowywanie bagażu Gości, z zastrzeżeniem możliwości odmowy przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mające cech bagażu osobistego.

 

§ 8
Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukowa lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu. Zamek może odmówić przyjęcia na przechowanie powyższych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Zamku mają zbyt dużą wartość, a także zajmują zbyt dużo miejsca.

 

§ 8
Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukowa lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu. Zamek może odmówić przyjęcia na przechowanie powyższych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Zamku mają zbyt dużą wartość, a także zajmują zbyt dużo miejsca.

 

§ 10
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, wyłączać telewizor, gasić światło i zakręcać krany instalacji wodociągowej. Gość Zamku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych Zamku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ze względu na bezpieczeństwo ppoż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

 

§ 11
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będę odesłane na adres przez Gościa wskazany za koszt Gościa zlecającego dyspozycję przesyłki za zaliczeniem pocztowym. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Zamek przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.

 

§ 12
Aby zapewnić Naszym gościom komfortowe warunki pobytu pragniemy poinformować Państwa, iż na terenie Zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Niestosowanie się do tych zaleceń będzie równoznaczne z pokryciem kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł brutto, która to kwota zostanie doliczona do Państwa rachunku.

 

§ 13
Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczania danych Gościa w bazie danych Zamku zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. z późn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§ 14
Gość wyraża zgodę na wystawianie faktury vat bez podpisu.

 

Zamek Wojnowice ul. Zamkowa 2
55-330 Wojnowice