• IMG_0097
 • Turniej Rycerski AD 2017. © Przemek Piwowar
 • Turniej Rycerski AD 2017. © Przemek Piwowar

Regulamin rezerwacji w Zamku Wojnowice

Regulamin rezerwacji w Zamku Wojnowice Sp. z o.o.

 

Złożenie rezerwacji

Rezerwacja dotyczy pobytu w Zamku Wojnowice Sp. z o.o., ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice

Zamek Wojnowice Sp. z o.o. przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

 • telefonicznym:  +48 691 848 545
 • mailowym: office@zamekwojnowice.com.pl
 • on line – przy pomocy formularza rezerwacji na stronie: www.zamekwojnowice.com.pl
 • on-line przez stronę www.booking.com

 

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.

Administratorem  danych osobowych jest Zamek Wojnowice Sp. z o.o., ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zablokowany.

Potwierdzenie rezerwacji

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty w wysokości 50 % wartości całego pobytu na konto Hotelu.
Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

Hotel po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto oraz po sprawdzeniu, że pokój jest wolny zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Gościa o dokonanym potwierdzeniu – mailowo lub telefonicznie.

Hotel po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego pokoju.
Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do hotelu w terminie uzgodnionym to Hotel traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby jak rezygnację z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu do hotelu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić Hotel, aby zarezerwowany pokój był zablokowany na kolejną dobę.

Opłata rezerwacyjna – przedpłata

Zapłata opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty możliwa jest na trzy sposoby:

 1. Przelewem na konto bankowe Zamku Wojnowice Sp. z o.o. dla wpłat w polskich złotych (PLN):
  Zamek Wojnowice Sp. z o.o.
  ul. Zamkowa 2
  NIP 8971790279 REGON: 022154915 KRS 0000464588 
  nr konta :  54 1090 2398 0000 0001 3079 8745,
  Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.
 2. Za pomocą karty kredytowej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
  W przypadku płatności kartą  kredytową Hotel po uzyskaniu informacji o:
 • nazwie karty płatniczej,
 • numerze karty kredytowej,
 • informacji do kiedy Karta kredytowa jest ważna (miesiąc/rok)
 • oraz kodzie CVC lub CVV

pobiera uzgodnioną kwotę z karty kredytowej Zamawiającego/Gościa.

Transakcja jest oznaczona, gdyż Zamek Wojnowice Sp. z o.o. posiada terminal z identyfikatorem, a koszty pobrania prowizji ponosi Zamek Wojnowice Sp. z o.o. .
Dane karty można podać telefonicznie, faksem lub mailem.Po dokonaniu obciążenia karty kredytowej Gościa kopia wydruku z terminala kart płatniczych wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zachowywana i przekazywana Gościowi w dniu przyjazdu do hotelu.

 1. Za pomocą systemu www.przelewy24.pl

 

Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku, gdy dokonał przedpłaty. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.

Anulacja rezerwacji

 1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług hotelu , zwracamy 50% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

W przypadku skrócenia pobytu zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

W przypadku nie uregulowania zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu oraz skrócenia pobytu Gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za zadeklarowany pobyt przy dokonaniu rezerwacji.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. niedotrzymania z winy Zamek Wojnowice Sp. z o.o.  określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego lub Gościa,

b. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona pisemnie na adres siedziby Zamek Wojnowice Sp. z o.o.. ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice lub mailowo na adres office@zamekwojnowice.com.pl ,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego lub Gościa,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego lub Gościa.

4. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 7 dni od daty złożenia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku.

 

Zatwierdził: Jan Andrzej Dąbrowski, Prezes Zarządu Zamek Wojnowice Sp. z o.o.